Öppet brev: En fredsrörelses syn på Nobels fredspris

Av Ola Friholt, ordförande i Fredsrörelsen på Orust & TFF Associate

Till Nobelstiftelsen, Stockholm

Att. Lars Heikensten, VD

Tack för ert brev den 15 januari. Det är alltid glädjande att bli tagen på allvar och få ett svar från en aktad institution. Och vi noterar med tillfredsställelse att ”Nobelstiftelsen välkomnar denna levande debatt och ser positivt på att den fortsätter.” Det är bl a därför vi återigen skriver till er.

Vi är som aktiv fredsrörelse huvudsakligen intresserade av och insatta i just villkoren för Nobels fredspris. Och som vi nyligen skrev till er är vi inte alls tillfreds med den norska priskommitténs grad av respekt för Nobels testamente och dess konkreta villkor för valet av pristagare. Den norska kommittén hyser knappast någon respekt alls för Nobels anvisningar, trots deras tydlighet.

Allmänt gäller ju att belöna aktiviteter ”under det förlupna året”. För att ta exemplet Obama, hade han under det året genomfört en presidentvalskampanj med de därtill hörande rundhänta löften och överord som kännetecknar en sådan kampanj. Och han vann den. Vad stämmer i detta fall överens med Nobels villkor för priset? Ironiska, men i grunden djupt besvikna, kommentatorer fällde den galghumoristiska kommentaren att ”Obama fick priset för att han inte var Bush”. Galghumorn består i att man inser att makten struntar i folkets åsikter.

Kommentarens imperfekttempus är här passande, eftersom Obama just i fredsfrågan numera i mycket liknar Bush genom de många godtyckliga utomrättsliga avrättningar han annars brukar beskylla olika islamiska ledare för. Drönarkriget är ett verk av denne mottagare av Nobels fredspris.

Detta är ett exempel i en lång rad av utmanande respektlösa prisutdelningar som norska priskommittén ansvarar för. I skrivelsen från vårt seminarium 7 december nämns flera andra, Mest anmärkningsvärt under senare år är priset till EU, som på ett flagrant sätt genom själva sin grundlag direkt diskvalificerar sig för priset.

Den norska nobelkommittén berömmer sig av ett brett eller utvidgat fredsbegrepp, något som knappast föresvävade Alfred Nobel, eftersom det är en modern företeelse. Och slutraderna i Nobelstiftelsens brev till oss antyder att stiftelsen delar det norska synsättet. Detta grundas emellertid inte på ett avståndstagande från militärt våld, vilket bekräftas av många utdelade fredspris. Synsättet skiljer sig radikalt från det breda fredsbegrepp som aktiva fredskämpar bekänner sig till.

Hos fredsrörelsen, oberoende fredsforskare och stora delar av allmänheten är det utvidgade fredsbegreppet grundat på ett varaktigt fullständigt avståndstagande från strukturellt och konkret våld, krig och miljöförstöring. Nobels avståndstagande gäller endast militarismen.

I detta redan mångfacetterade komplex har Nobel i antimilitaristisk anda valt ut nedrustning, folkens förbrödring och fredskongresser åstadkomna av enskilda personer som Nobel kallar ”fredsförfäktare”, en titel som inte kan vara lättköpt mot en bakgrund av berömvärda meriter på andra viktiga områden, som mänskliga rättigheter, miljöarbete m m.

Den norska nobelkommittén har ofta givit priset till statschefer, ministrar och till och med generaler som för tillfället upphört med bombkampanjer. Till dem hör Henry Kissinger, Menachem Begin och George Marshall. Listan är inte obetydlig på dem som av taktiska skäl slutit fred men bevarat militära fångläger, militärbaser, ockupation och förtryck. Nämnda exempel kan ändå tydliggöra varför den upplysta allmänheten och fredsrörelsen i likhet med allmänna opinionsbildare numera skakar på huvudet och ironiserar över norska nobelkommitténs val av pristagare.

Det är därför alltfler idag kräver att Nobelstiftelsens styrelse nu sätter ner foten och offentligen påtalar bristerna i norska nobelkommitténs fögderi. Hittillsvarande brist på gensvar från den huvudansvariga Nobelstiftelsen, uttryckt i de tre avslutande raderna i brevet till Fredsrörelsen på Orust, kommer förr eller senare att resultera i ett offentligt krav på återbetalning av ett antal utdelade fredspris till Nobelstiftelsens kassa. Som bekant är Nobelstiftelsens styrelsemedlemmar enligt svensk lag personligen ansvariga för hur pengarna används i förhållande till Nobels föreskrifter i testamentet, vilka på intet sätt är föråldrade eller svårbegripliga.

Vi anser att den rådande situationen för Nobels fredspris är ohållbar och uppmanar er enträget att agera på bästa sätt i fredsprisets, vårt och ert eget intresse.

Stocken den 31 januari 2014

enligt uppdrag

Ola Friholt
Ordförande i Fredsrörelsen på Orust

Adress: Torget 1, Stocken, 474 92 Ellös

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories