Archive for September, 2016

9/11 Anniversary: What could have been!

Fifteen years ago on 9/11, Al Qaeda terrorists changed the course of history, and the consequences of what happened on that day are still very much with us, and are arguably even growing more complex and more dangerous.

On 11 September 2001, 19 young Arab militants affiliated to Al Qaeda who had received rudimentary flying instruction in the United States hijacked and flew two passenger aircraft at the twin towers of the World Trade Center in New York, one at the Pentagon in Washington and another aircraft was allegedly also flying towards the White House or the Capitol but it was brought down before it reached its target.

Nearly 3,000 innocent people were killed as the result of those terrorist outrages. In response, America launched the “War on Terror” that has killed upward of a million people, destroyed many Middle Eastern countries, ruined the lives of tens of millions, killed nearly 7,000 US troops and injured another 50,000, and has cost the United States a staggering six trillion dollars.

This was the first time in US history that the American mainland had been attacked after the British troops had set fire to the White House in 1814 during the war between the United States and England. Even during the Second World War the continental United States did not receive any direct attacks, and the closest that the Japanese got was to attack the US naval base at Pearl Harbour in Hawaii, on December 7, 1941.

Of course, during the past few decades there have been numerous terrorist attacks on the US and other targets, the most notable being the attack carried out by Timothy McVeigh on the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City, which claimed 168 lives and left over 800 people injured. McVeigh too had religious motivations for his attacks.

He was a religious fanatic and a follower of David Koresh, and he bombed the federal building on the anniversary of the destruction of the Branch Davidian camp in Waco by federal forces, as the result of which Koresh, 54 other adults and 21 children were burnt alive

One can think of the massacre of close to a million Tutsis and Hutus in Burundi and Rwanda. A Human Rights Watch analysis estimated that 77% of the Tutsi population of Rwanda was slaughtered in the Rwandan Genocide of 1994.

Apart from the initial slaughter of hundreds of Palestinians and the ethnic cleansing of nearly 70% of the Palestinian population in 1948, we had the slaughter of as many as 3,500 Palestinian refugees at the Sabra and Shatila Camps in Lebanon by the Christian Phalangists between the 15 and 16 September 1982, under the supervision of the invading Israeli forces led by Ariel Sharon.

However, the 9/11 attacks have assumed a significance far greater than all other terrorist acts in the world.

Most Americans believe Read the rest of this entry »

TFF PressInfo # 388: The War On Terror – A predictable fiasco

By Jan Oberg

This coming Sunday marks the 15th anniversary of what could be called the most counter-productive, if not stupid, war in modern history: The War On Terror. Today that war is much much more dangerous to the world’s future than the terrorists it is allegedly supposed to hunt down. And it has caused thousands of times more suffering, death and destruction – at least a million innocent people killed.

It’s not a war on terrorism but on terrorists and that is as smart as trying to fight all diseases by killing patients. It’s a war fought without any consideration of the one big question: Why did they do it and why do they do it? Media and politics only asking: Who did it? How was it done? Where? How to respond?

Without an intelligent, comprehensive diagnosis of 9/11 it could only go wrong. And it has.

The next problem was that ‘terrorism’ was suddenly defined by states as anything non-state that threatens society and states. Governments and the UN (which consists of them) conveniently omitted terrorism as a term for what states do and have done on a regular basis and on a much larger scale. Such as the nuclear balance of terror.

About 400 people were killed annually and worldwide before 9/11 according to US State Department statistics – reporting of that stopped in 2004 when figures soared after the War On Terror gained momentum. However, according to the 2015 Global Terror Index – the number is now 32,000 – and the far majority killed outside the West. So, the problem has increased exactly 80 times(!)

And the Western leaders who continue this war has no idea about how to stop it or do something more productive and intelligent to the world. Primitive tit-for-tat and disproportional responses has substituted what was once called statesmanship.

And it was predictable that it would be a fiasco!

Many both inside and outside the U.S. came up with Read the rest of this entry »

Ett bibliskt underverk?

Av Ola Friholt

Tankar inför ett femtonårsjubileum

Millennieskiftets statistikbesked
var fyrahundra döda fram till dess
av terrorhandlingar i hela världen.
Och efter femton år av krig mot terrorn
är resultatet trettitvåtusen,
en mångdubbling av terroroffren, trots
att kriget redan dödat två miljoner.
Vems terror är den största framgår klart:
främst USAs, med hjälp av hela Nato.

Vi frågar oss om denna felkalkyl
och bombningsstrategi var oavsedd?
Kanhända fanns ett annat mål, men dolt?
Var båda sidors mål för oss fördolda?

En röd arméfraktion på sjuttitalet
i Tyskland syftade till avklädning
av staten, avslöja dess dolda våld
och därmed värva folk för en förändring
av revolutionär natur. Det blev
fiasko. Statens våld bedömdes rätt,
och gillad laglig ordning återställdes.

Är ISIS´ tanke nu att trygghetskravet
ska tvinga till att Read the rest of this entry »

Vem kan tro på historien om Nine Eleven?

Av Ola Friholt

Det är nu 15 år sedan den ödesdigra dagen 11 september 2001. Sedan dess har kriget mot terrorismen utvecklats och krävt minst två miljoner liv och lika många psykiskt och fysiskt skadade, allt enligt en utredning från USAs läkarsällskap, ”Physicians for Social Responsibility” (med 50 000 medlemmar och medlem av Läkare mot kärnvapen).

Resultatet av kriget mot terrorismen är dessutom negativt även för väst. Idag har attentaten och offren i väst mångdubblats.

Lika anmärkningsvärt är att medborgarnas fri- och rättigheter i väst dramatiskt har urholkats. Kontrollen uppifrån är närmast total med avlyssning utan praktisk begränsning.

Hemliga fångläger med tortyr av godtyckligt fängslade har avslöjats i Polen, Tjeckien, Kosovo och Egypten, utöver de öppet erkända på Guantanamo, i Afghanistan och Pakistan. Ett sextiotal personer har suttit på Guantanamo i fjorton år utan rannsakan och dom från USA, som förr kallats ”Världens största demokrati”.

Den 11 september kan alltså kopplas till urholkning av demokratiska fri- och rättigheter, utomrättsligt dödande i stor skala, godtyckligt fängslande, officiellt påbjuden tortyr m m. Till detta kan läggas intensifierade rustningar och nya krig på bekostnad av fredlig dialog och konfliktlösning. Sveriges regeringar har följsamt godtagit både den officiella bilden av händelserna den 11 september 2001 och dess såväl militära som civila konsekvenser.

Det är ingen tillfällighet att avlyssningsstationerna på Lovön och Lerkil hör till världens största och att rymdforskningsstationen Esrange i Kiruna förmedlar satellitdata till USA/Nato för deras krigföring.

Och Sverige deltog i förmenta antiterrorkrig i Afghanistan och Libyen.

Det finns anledning att omvärdera hela utvecklingen under femton år och ifrågasätta själva den åberopade grunden för denna utveckling: raserandet av World Trade Centre.

Ifrågasättandet av den officiella beskrivningen av den händelsen började nästan omedelbart. Idag finns en hel litteratur som smular sönder den bild som är officiellt accepterad i väst. Vad var det som egentligen skedde, och vem låg bakom?

Betydande analyser gjordes av Andreas von Bülow, tidigare minister för teknologi och forskning i Helmut Schmidts regering i Tyskland, med boken ”CIA och 11 september” (2003) på Alhambra förlag. Professor David Ray Griffin har publicerat flera böcker, på svenska ”Motsägelser om 11 september”, Alhambra 2008, och ”WTC 7 och dess mystiska kollaps”, Alhambra 2010. Dessutom omfattande analyser på Internet, t ex Wood & Reynolds: ”The Star Wars Beam Weapons and Star Wars Directed Energy Weapons” (2006) och D A Khalezov: ”911thology: The Third Truth about 9-11” (2013), 1092 sidor.

För en sunt tänkande människa ter det sig orimligt att makthavare skulle kunna bedriva en politik som drabbar det egna folket. Ändå är detta vardagsmat sedan århundraden, med nittonhundratalet som eländets höjdpunkt. Då offrades långt över 100 miljoner liv även av ledare som kallade sig demokratiska. Det ansågs självklart att utkämpa världskrigen så som de utkämpades.

Likaså krigen för och emot kolonial befrielse och krigen för kontroll över råvarutillgångar och marknader. Och sedan årtionden dör cirka hundratusen människor varje dag i sviterna av världens orättvisor utan att särskilda insatser görs för att förhindra det.

De senaste åren har destabilisering och förstöring av stater stått på stormaktsprogrammet under uppenbart falska förevändningar men utan att väcka förvåning. Ansvariga är främst USA och England under medverkan av övriga Nato. Detta hindrar inte att majoriteten av Sveriges politiska partier och riksdagen liksom regeringen alltmer närmar sig Natomedlemskap, utan att gå in i den debatt som borde vara självklar i en demokrati.

Att ledare är beredda att offra tusentals av sitt eget och andra folk för tvivelaktiga mål är således väl belagt.

Det finns all anledning att tvivla på de förklaringar en stormakts ledare ger.

Den 11. 9. 2001 sägs alltså 19 muslimska flygkapare ha flugit in i World Trade Centres två högsta skyskrapor och därigenom fått dem att rasa till grunden. Read the rest of this entry »

Islam Right Now

By Johan Galtung

Editorial, 5 September 2016

Nº 445 – TRANSCEND Media Service

Watching Christianity nearly a century–fundamentalist Christians fighting ritualistic Christians fighting secularism, generally moving fundamentalism–>ritualism–>secularism–maybe the same for Islam? Their similarities make “Islam right now” a repetition of Christianity; their differences shout, Watch Out! Let us see where this leads us.

Violence-prone fundamentalist evangelical Christians are still on top of the USA and some Nordic countries; but much less in ritualistic Catholic-Orthodox Christianity, meaning by far most of Europe. Beauty of worship, the psychology of confession, less verbalism; all help.

Secularism makes faith so metaphorical for many that Christianity becomes only a ritual for Christmas-Easter, baptism-marriage-funeral (if there are no secular alternatives). Result: empty churches.

Our secular age makes literal faith in dogmas difficult, and that tears at the faith. But this is where two major differences enter:

Islam is much less dogmatic, there is much less to tear at, only the readily acceptable shahada, faith in one Alla’h and his prophet Muhammad;
If that faith turns metaphorical, Islam has the other four pillars of Islam to fall back upon: prayer together, sharing, fasting, pilgrimage, every day, a whole month every year, once a life.
The point of gravity in Islam moves more easily from faith to practice; and may stop there. There is much built-in outer practice that will survive a decrease in inner faith. Result: full mosques.

Moreover, the four pillars are compatible with key secular values….

Continue here at Transcend Media Service, TMS. – where you’ll also find some comments and debates.

America, the threatened?

By Jonathan Power

September 6th 2016

The French ambassador to the US from 1902 to 1924, Jean-Jules Jusserand, observed that distant powers could not easily threaten the US because “On the north, she has a weak neighbour; on the south, another weak neighbour; on the east fish and on the west, fish”.

The coming of the submarine-based nuclear missile has not changed that. Apart from the fact that no enemy would dare use them for fear of retaliation, and that there is no country in the world that feels that hostile to America (accept North Korea), the fact is America is too big and too far away to be invaded and dominated. There could not be a blitzkrieg by a foreign army across the mid-west or a Vichy America.

The real tragedy of 9/11 is just as a majority of the US electorate had settled into a post-Cold War comfort zone with the new president, George W. Bush, not being overly pushy or confrontational in foreign affairs, America was jolted so badly that a large proportion of its electorate – maybe half – has been paranoid ever since. Enemies are once again seen under the bed.

Enough of the electorate have persuaded themselves that they are insecure Read the rest of this entry »

NATO:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy

By Gunnar Westberg

Formuleringen “”NATO:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy” har två grunder, nämligen de nya vapnen och de nya formuleringarna av doktriner.

Jag föreslår att vi, när vi talar om NATO och kärnvapen, använder formuleringar liknande den första meningen. Vill man förklara sig ger andra meningen ett svar. Men det är under alla omständigheter bra om man har tillgång till nedanstående argument:

De gamla B61 var symboliska vapen. De skulle, enligt ofta upprepade försäkringar, inte användas. De var en pant på att USA inte skulle överge Europa vid ett sovjetiskt/ryskt anfall. USA har föreslagit att dessa vapen skulle tas bort, men öst-europeiska NATO-medlemmar och framför allt Frankrike (!) har starkt reagerat emot.

De nya vapnen är B 61-12. Denna bomb skiljer sig från tidigare versioner av B61 som var ”gravity bombs”, d v s föll fritt från bombplanet. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variable laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

B 61-12 blir alltså ett effektivt vapen mot vissa underjordiska mål. Bomberna har sannolikt en plats i nya, ännu inte offentliga doktriner om kärnvapen-användning, i motsats till avskräckning. Read the rest of this entry »

Criminalize the arms trade into hotspots

Jan Oberg comments on PressTV to Noam Chomsky’s criticism of Western support to terrorist groups in the Middle East.

Oberg maintains that the War on Terror is stupid in the sense of producing more of what it is supposed to combat and that arms traders – private as well as state – should be held accountable for their crimes, not only politicians and militaries.

Arms deliveries into hot spots ought to be criminalized too.

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories