Posts Tagged ‘Carl Bildt’

TFF PressInfo: Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg
Dr.hc., direktör för TFF
4 maj 2014

Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk

• Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader.

• Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och har genomförts praktiskt taget utan offentlig debatt.

• Omsvängningen till interventionism, militarism och USA/Nato på alla områden har planerats gradvis, i smyg och ohederligt – kort sagt på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

• Denna elit är mer lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.

• Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad.

Hur Sverige har förändrats

Sverige är inte längre neutralt och det är bara formellt alliansfritt; det finns ingen mer närstående bundsförvant än USA/Nato. Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982). Read the rest of this entry »

TFF PressInfo: Sweden – no longer a force for good

Sweden’s elite more loyal with NATO, the US and EU than with its people

By Jan Oberg

May 2, 2014

• Over the last 25-30 years Sweden’s military, security and foreign policy elite has changed Sweden’s policy 180 degrees.

• These fundamental changes were initiated by the Social Democratic government under Goran Persson and foreign minister Anna Lindh and have been carried through virtually without public debate.

• The rapproachment with interventionism, militarism and US/NATO in all fields has been planned, incremental, furtive and dishonest; in short, unworthy of a democracy.

• This elite is more loyal with Brussels and Washington than with the Swedes.

• If your image of Sweden is that it is a progressive, innovative and peace-promoting country with a global mind-set and advocate of international law, it is – sad to say – outdated.

How Sweden has changed

Sweden is no longer neutral Read the rest of this entry »

 

Subscribe to
TFF PressInfo
and Newsletter
Categories